Algemene Voorwaarden SIX Interiors & Design

Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: "Voorwaarden") wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: de eenmanszaak Amber Buisman Interior Design, handelend onder de naam 'SIX Interiors & Design' en gevestigd te 6241NG te Bunde, Hoekerweg 4.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Diensten van Opdrachtnemer afneemt of met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan;
Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Diensten: alle diensten c.q. werkzaamheden die het onderwerp van een Overeenkomst vormen.

Artikel 1 - Algemeen

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Opdrachtnemer.
2. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen.
3. Indien de Overeenkomst tot stand is gekomen tussen Opdrachtnemer en meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die op grond van de Overeenkomst op een Opdrachtgever rusten (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
4. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden alle werkzaamheden, ongeacht of de Overeenkomst tot stand is gekomen met het oog op een bepaald persoon, uitsluitend aanvaard en verricht door Opdrachtnemer en zijn de bestuurders alsmede degenen die voor de eenmanszaak werkzaam zijn, niet persoonlijk geboden of aansprakelijk en eindigt de Overeenkomst niet door hun dood, onder curatele stelling, surseance of faillissement.

Artikel 2 - Offertes en totstandkoming Overeenkomsten

1. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij alle voor de offerte essentiële informatie heeft verstrekt.
2. Offertes van Opdrachtnemer dienen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 15 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven. Offertes binden Opdrachtnemer pas indien deze schriftelijk door Opdrachtgever worden aanvaard binnen de geldigheidsduur van de offerte, tenzij Opdrachtnemer onmiddellijk laat weten dat de Overeenkomst niet word aanvaard.
3. Aan kennelijke verschrijvingen en/of fouten in de offerte kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud of strekking van de verleende Overeenkomst voorvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3 - Uitvoering Diensten

1. In samenspraak met Opdrachtgever wordt de wijze waarop de Overeenkomst dient te worden uitgevoerd bepaald.
2. Opdrachtgever is verplicht voor het verrichten van Dienst van Opdrachtnemer de noodzakelijke medewerking te verlenen.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, documenten en medewerkers van de eigen organisatie van Opdrachtgever waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig bij Opdrachtnemer voorhanden zijn. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Indien Opdrachtgever wenst dat de diensten door Opdrachtnemer binnen een aanzienlijk kortere periode worden uitgevoerd dan gebruikelijk is (hierna te noemen: ‘Spoedopdracht’), behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om een meerprijs in rekening te brengen aan Opdrachtgever van ten hoogste 30% van de Overeenkomst.

Artikel 4 - Kwaliteit

1. Alle diensten die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer zal zich inspannen een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, maar kan er uitdrukkelijk niet voor instaan dat een bepaald resultaat wordt bereikt.
2. Wat betreft adviesactiviteiten houdt Opdrachtnemer zich aan de gedragscode van de Orde van Interieurarchitecten.


Artikel 5 - Wijzigingen

1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden en/of in een Overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand is gekomen, zijn slechts van toepassing indien en voorzover zij schriftelijk door Opdrachtnemer zijn vastgelegd en gelden alleen voor die betreffende Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
3. Opdrachtnemer kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de uitvoering van de Overeenkomst ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van Opdrachtgever in overleg met Opdrachtnemer plaatsvinden.

Artikel 6 - Honorarium en kosten

1. Wanneer de dienstverlening door Opdrachtnemer op urenbasis of dagbasis wordt verricht, worden de daadwerkelijk bestede uren respectievelijk dagen in rekening gebracht. De daarbij door Opdrachtnemer gehanteerde urenadministratie wordt, behoudens tegenbewijs, als juist beschouwd.
2. Wanneer tussen partijen geen afspraken zijn gemaakt over de honorering van de uitvoering van een Overeenkomst geldt het bij Opdrachtnemer op dat moment toepasselijke uurtarief, zoals dat van tijd tot tijd door Opdrachtnemer wordt vastgesteld. Indien niet anders schriftelijk vastgelegd, bedraagt het uurtarief € 55 (zegge: vijfenvijftig euro) per uur exclusief BTW.
3. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de Overeenkomst aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen of daarover niets in de Overeenkomst is bepaald, worden ze afzonderlijk berekend.
4. Bij overeenkomsten voor bepaalde tijd zal een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten (waaronder loonkosten, sociale lasten e.d.) die Opdrachtnemer noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostensoorten, in redelijkheid aan Opdrachtgever worden doorberekend. Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd is Opdrachtnemer gerechtigd haar honoraria en alle overige kosten van tijd tot tijd aan te passen.
5. De kosten die Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan derden moet betalen, worden aan Opdrachtgever afzonderlijk in rekening gebracht.
6. Alle vermelde bedragen en prijzen zijn exclusief BTW, tegen het van tijd tot tijd geldende tarief, tenzij anders aangegeven.
7. Het recht op honorarium is op geen enkele wijze afhankelijk van het resultaat van de uitvoering van de Overeenkomst.
8. Indien er sprake is van een Spoedopdracht, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om een meerprijs in rekening te brengen aan Opdrachtgever van ten hoogste 30% van de Overeenkomst.

Artikel 7 - Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag naar bankrekeningnummer NL91 RABO 0370 8266 04 ten name van Opdrachtnemer te Bunde, onder vermelding van het factuurnummer. Na deze termijn treedt verzuim van rechtswege in.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is 1% rente per maand in rekening te brengen, verhoogd met € 10,00 administratiekosten per aanmaning.
3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door Opdrachtnemer worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijk gemaakte kosten te verlangen.
4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting, inhouding of verrekening.
6. De Opdrachtgever heeft nimmer het recht om enige betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer op te schorten.

Artikel 8 - Annulering

1. Voordat Opdrachtnemer met het uitvoeren van de Overeenkomst is aangevangen kan Opdrachtgever de gesloten Overeenkomst schriftelijk annuleren onder de hierna in dit artikel genoemde voorwaarden.
2. Indien Opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt, is Opdrachtgever Opdrachtnemer van rechtswege een direct opeisbare, en niet voor verrekening vatbare, vergoeding verschuldigd (hierna te noemen: Annuleringsvergoeding). De annuleringsvergoeding is gelijk aan het uurtarief zoals benoemd in Artikel 6 lid 1 vermenigvuldigd met de werkelijk besteedde uren door Opdrachtnemer ten behoeve van de Overeenkomst, vermeerderd met de gemaakte additionele kosten voor de Overeenkomst, onder aftrek van reeds betaalde bedragen inzake de Overeenkomst door Opdrachtgever. De werkelijk besteedde uren en additionele kosten worden bepaald op het moment van ontvangst van de annuleringsbrief. Onder additionele kosten wordt verstaan: alle door Opdrachtnemer reeds voor de opzegging gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen die zij niet meer kan annuleren (bijvoorbeeld de kosten van het inschakelen van derden).

Artikel 9 - Opzegging, verzuim en ontbinding

1. Tenzij het gaat om een Overeenkomst voor bepaalde tijd, kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Bij een Overeenkomst voor bepaalde tijd bestaat dit recht alleen voor Opdrachtgever als bedoeld in artikel 7:408 BW (een natuurlijk persoon die een opdracht heeft verstrekt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf).
2. Indien Opdrachtgever heeft opgezegd op grond van lid 1 van dit artikel, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever alsmede recht op vergoeding van additionele kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, bijvoorbeeld de kosten met betrekking tot het inschakelen van derden.
3. Indien Opdrachtnemer heeft opgezegd op grond van lid 1 van dit artikel, zal Opdrachtnemer medewerken aan de overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt bij opzegging in alle gevallen aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeit, is Opdrachtgever in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
- de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat nakoming voldoende zeker is gesteld;
en/of
- de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Opdrachtnemers andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zulks zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.
5 In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer bevoegd alle Overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij Opdrachtgever of diens curator of bewindvoerder zich tegenover Opdrachtnemer op haar schriftelijk verzoek binnen redelijke tijd bereid verklaart de betreffende Overeenkomst(en) gestand te doen, in welk geval Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld.
6 In geval zich een gebeurtenis voordoet als in (i) lid 4 of (ii) lid 5 van dit artikel zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever uit de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

Artikel 10 - Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij Opdrachtnemer of zijn toeleveranciers, waaronder ziekte en of krapte op de arbeidsmarkt, en/of problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort en heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst te voltooien kan zij, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.
4. Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze Overeenkomst aan Opdrachtnemer voor reeds geleverde diensten en investeringen verschuldigde vergoedingen voldoen aan Opdrachtnemer.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom

1. Opdrachtgever verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de (resultaten van de) Diensten.
2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de Diensten, alsmede de resultaten daarvan, waaronder mede begrepen programma's, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapporten, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze Diensten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorafgaande van overeenkomstige toepassing.
3 Opdrachtnemer verklaart dat naar zijn beste weten de Diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden terzake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Opdrachtnemer zo nodig de desbetreffende Diensten vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voorzover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
4 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Opdrachtnemer bevoegd daartegen mede namens Opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Opdrachtgever zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Opdrachtgever Opdrachtnemer zijn medewerking verlenen.
5 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in het bijzonder vrijwaren voor alle schade die Opdrachtnemer zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde inbreuk door Opdrachtnemer op intellectuele eigendomsrechten van een derde, indien Opdrachtnemer die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt.

Artikel 12 - Vertrouwelijkheid

1. Het is zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer verboden, hetzij gedurende de onderhavige Overeenkomst, hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke voege ook, enige mededeling te doen omtrent vertrouwelijke informatie die partijen ter beschikking is gesteld dan wel in een andere vorm te harer kennis is gekomen, een en ander in de ruimste zin des woords.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13 - Overname personeel

Het is Opdrachtgever niet toegestaan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtnemer alsmede gedurende één jaar na beëindiging daarvan personen die zijdens Opdrachtnemer betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst te nemen of met deze personen over de indiensttreding te onderhandelen, anders dan in overleg met Opdrachtnemer.

Artikel 14 - Boetebeding

1. In geval van overtreding van het bepaald in de artikelen 12 en 13 verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een terstond en zonder aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van EUR 5.000,= per overtreding, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer om in plaats van deze boete vergoeding te vorderen van de volledige schade, alsmede nakoming.
2. Betaling van de in dit artikel genoemde boete ontslaat Opdrachtgever niet van de in de artikelen 12 en 13 opgenomen verplichtingen.

Artikel 15 - Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen onmiddellijk, en uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van het gebrek en in alle gevallen binnen 6 maanden, schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van het recht tot klagen. In dit schrijven staan minimaal de aard van de klacht c.q. het gebrek, hoe het is geconstateerd alsmede de oorzaak ervan vermeld.
2. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen en op de hiervoor aangegeven wijze heeft gereclameerd en zij Opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
3. Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een dienst en voorts niet jegens Opdrachtnemer in verzuim is, heeft Opdrachtnemer de keus de niet deugdelijk gebleken diensten alsnog deugdelijk te (laten) uitvoeren, (een gedeelte van) de overeengekomen prijs te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren dan wel Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is Opdrachtnemer terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en heet Opdrachtgever geen recht op verdere (schade)vergoeding noch recht op opzegging dan wel ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is in geval van niet-deugdelijk gebleken Diensten tot geen verdere (vergoedings-)verplichtingen gehouden dan bepaald in artikel 15 ("Klachten"). Iedere aansprakelijkheid voor eventuele andere schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer, is uitgesloten.
2. In ieder geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot het aan Opdrachtnemer betaalde voorschot (reeds gefactureerd honorarium), zulks met als maximum bij Overeenkomsten die langer duren dan een half jaar, het bedrag dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is over een periode van zes maanden. In alle gevallen geldt een maximum van EUR 5.000,= per schadeveroorzakend feit. Daarbij wordt één en dezelfde Dienst respectievelijk resultaat van die Dienst (bijvoorbeeld een adviesrapport) als één schadeveroorzakend feit gezien, ongeacht de vraag in hoeveel gevallen Opdrachtgever van die Dienst respectievelijk dat resultaat gebruik heeft gemaakt.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele nalatigheden of fouten van derden, behoudens voor zover de Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtnemer in redelijkheid niet tot een keuze van een derde had kunnen komen.
5. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een voor Opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Opdrachtnemer onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. Indien hij nalaat deze vergissing bij Opdrachtnemer te melden, is Opdrachtnemer voor de door de vergissing veroorzaakte schade niet aansprakelijk, behoudens voorzover de schade ook zou zijn ontstaan wanneer Opdrachtnemer de vergissing aanstonds zou hebben gemeld.
6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. Het is derhalve een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW en wordt jegens iedere derde om niet gemaakt. Opdrachtgever kan het beding niet herroepen.
7. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer en zal hij Opdrachtnemer alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten vergoeden die Opdrachtnemer lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 17 - Vervaltermijn

1. Voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na de levering van de Diensten.
2. In geen geval rust op Opdrachtnemer een schadevergoedingsverplichting na 2 jaar na levering van de Diensten.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen bij voorkeur worden behandeld door mediation.
3. Indien één van de partijen niet voor mediation wenst te kiezen of indien mediation niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen, voorzover niet anders door de wet voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht, met dien verstande dat Opdrachtnemer het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

© SIX Interiors & Design
Algemene voorwaarden